Home / Báo cáo thường niên / Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2015

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2015

9 Tháng đầu năm 2015, Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định với nhiều chuyển biến tích cực, dự báo tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2015 ở mức 6,4%;  lạm phát thấp được giữ ổn định là dấu hiệu tích cực cho điều hành kinh tế vĩ mô. Thị trường cho thuê văn phòng, mặt bằng kinh doanh còn khó khăn; Chính phủ điều chỉnh giá thuê đất theo cơ chế thị trường làm giá thuê đất tăng mạnh, UBND Thành phố có Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kế hoạch của Công ty năm 2015. Kinh doanh thương mại vẫn còn nhiều rủi ro, thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt.

Với sự quyết tâm và nổ lực của Ban lãnh đạo cùng với tập thể CB-CNV Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 9 tháng đầu năm 2015 với các chỉ tiêu như sau:

 

Các chỉ tiêu

Đvt TH 9 tháng đầu năm 2014 Kế hoạch    năm 2015 TH

9 tháng đầu năm 2015

% so KH

năm 2015

% so cùng kỳ năm 2014
I. Tổng doanh thu Tr.đ 92.958 95.000 84.845 89,31 91,27
1- Doanh thu thương mại Tr.đ 69.398 60.850 60.589 99,57 87,31
2- Doanh thu dịch vụ Tr.đ 21.367 31.350 23.930 76,33 111,99
3- Doanh thu tài chính, TN khác Tr.đ 2.193 2.800 326 11,63 14,85
II. Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 6.000 8.200 6.325 77,13 105,42
III. Thuế & các khoản phải nộp ngân sách NN Tr.đ 5.530 9.000 7.200 80,00 130,20


– Lợi nhuận trước thuế thực hiện 9 tháng đầu năm 2015 đạt 77,13% KH 2015, tăng 5,42% so với cùng kỳ năm 2014;- Tổng doanh thu thực hiện 9 tháng đầu năm 2015 đạt 89,31% KH 2015; giảm 8,73% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó: Doanh thu thương mại đạt 99,57% KH 2015, giảm 22,69% so cùng kỳ; Doanh thu dịch vụ đạt 76,33% KH 2015, tăng 11,99% so cùng kỳ;

– Thuế & các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước thực hiện 9 tháng đầu năm 2015 đạt 80% KH 2015, tăng 30,20% so với cùng kỳ năm 2014.

– Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là 10%, tương đương 2 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu kế hoạch quý IV và dự kiến năm 2015:

 

Các chỉ tiêu

Đvt Kế hoạch    năm 2015 TH

9 tháng đầu năm 2015

KH

Quý IV  năm 2015

Ước TH

 năm 2015

% ước TH 2015 so KH2015
I. Tổng doanh thu Tr.đ 95.000 84.845 18.655 103.500 108,95
1- Doanh thu thương mại Tr.đ 60.850 60.589 9.911 70.500 115,86
2- Doanh thu dịch vụ Tr.đ 31.350 23.930 8.570 32.500 103,67
3- Doanh thu tài chính,TN khác Tr.đ 2.800 326 174 500 17,86
II. Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 8.200 6.325 2.175 8.500 103,66
III. Thuế & các khoản phải nộp ngân sách NN Tr.đ 9.000 7.200    1.800 9.000 100,00