Home / Báo cáo thường niên / Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016

Hội nghị Sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016

Sáng ngày 18/7/2016, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2016.

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Giám đốc và Phó Giám đốc các phòng và Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, diễn biến kinh tế – xã hội vẫn còn nhiều phức tạp, thị trường bất động sản tiếp tục cạnh tranh và “ấm dần lên”, tuy nhiên chi phí thuê đất tăng ảnh hưởng đến lợi nhuận Công ty năm 2016, thêm vào đó là kinh doanh thương mại vẫn còn nhiều rủi ro, thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt. Với sự nỗ lực và quyết tâm của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ – nhân viên Công ty đoàn kết, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch 6 tháng đầu năm 2016 đã đề ra như sau:

 
 

Các chỉ tiêu

Đvt TH 6T đầu năm 2015 Kế hoạch    năm 2016 TH 6T đầu năm 2016 % so KH

năm 2016

% so 6T đầu năm 2015
I. Tổng doanh thu Tr.đ 55.424 95.000 53.852 56,69 97,16
1- Doanh thu thương mại Tr.đ 38.971 60.400 35.605 58,95 91,36
2- Doanh thu dịch vụ Tr.đ 16.207 34.000 17.845 52,49 110,11
3- Doanh thu tài chính, khác Tr.đ 246 600 402 66,94 163,02
II. Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 4.326 9.800 5.161 52,66 119,29
III. Thuế & các khoản phải nộp ngân sách NN Tr.đ 4.881  10.500 4.995 47,57 102,34

– Tổng doanh thu thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 đạt 56,69% KH 2016, bằng 97,16% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó, doanh thu thương mại thực hiện đạt 58,95% KH 2016, giảm 8,64% so với cùng kỳ năm 2015; doanh thu dịch vụ thực hiện đạt 52,49% KH 2016 và tăng 10,11% so cùng kỳ năm 2015;

– Lợi nhuận trước thuế thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 đạt 52,66% KH 2016 và tăng 19,29% so cùng kỳ năm 2015;

– Nộp ngân sách Nhà nước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 đạt 47,57% KH 2016;

Hội nghị được nghe nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, đầy trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các phòng, đơn vị trực thuộc Công ty cùng thảo luận, đánh giá thực trạng hoạt động tại đơn vị hiện nay, những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã thông qua phát động thi đua 6 tháng cuối năm 2016 với những chỉ tiêu cụ thể như sau:

 

Các chỉ tiêu

Đvt Kế hoạch    năm 2016 KH 6T

cuối năm 2016

Ước TH

 năm 2016

% ước TH 2016 so KH2016 % ước TH 2016 so TH2015
I. Tổng doanh thu Tr.đ 95.000 48.650 102.500 107,89 96,57
1- Doanh thu thương mại Tr.đ 60.400 30.400 66.000 109,27 90,64
2- Doanh thu dịch vụ Tr.đ 34.000 17.950 35.800 105,29 108,93
3- Doanh thu tài chính, khác Tr.đ 600 300 700 116,67 149,89
II. Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 9.800 5.140 10.300 105,10 113,25
III. Phải nộp ngân sách NN Tr.đ  10.500 4.800 10.000 95,24 94,68

Phần cuối Hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty phát động toàn bộ Đảng viên, Cán bộ, nhân viên Công ty đoàn kết, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, phát huy sáng tạo trong kinh doanh, trong công tác đầu tư, triệt để thực hiện tiết kiệm để góp phần vào việc hoàn thành trước thời gian và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.