Home / Báo cáo thường niên / Nghị quyết số 206/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết số 206/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

Nghị quyết 206-NQ-ĐHĐCĐ ngày 14-12-2021 (01) Nghị quyết 206-NQ-ĐHĐCĐ ngày 14-12-2021 (02)

Biên bản kiểm phiếu ngày 14-12-2021 (01) Biên bản kiểm phiếu ngày 14-12-2021 (02) Biên bản kiểm phiếu ngày 14-12-2021 (03) Biên bản kiểm phiếu ngày 14-12-2021 (04) Biên bản kiểm phiếu ngày 14-12-2021 (05) Biên bản kiểm phiếu ngày 14-12-2021 (06) Biên bản kiểm phiếu ngày 14-12-2021 (07)