Home / Quan hệ cổ đông / Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thương mại Dịch vụ Sài Gòn năm 2019

 

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 83 ngày 27-4-2019 1

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 số 83 ngày 27-4-2019 1