Home / Quan hệ cổ đông / Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ( theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ) số 266/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2020.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ( theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ) số 266/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/11/2020.

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 266-NQ-ĐHĐCĐ ngày 13-11-2020 (01) (1)

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 266-NQ-ĐHĐCĐ ngày 13-11-2020 (02) (1)