Home / Tin tức / Thông tin cổ đông / Nghị quyết về việc hủy đăng ký chứng khoán tại trung tâm luu ký chứng khoán Việt Nam

Nghị quyết về việc hủy đăng ký chứng khoán tại trung tâm luu ký chứng khoán Việt Nam

NQ 116-NQ-HĐQT ngày 05-05-2021