Home / Công bố thông tin / Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1.Chương trình dự kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2.Báo cáo đánh giá hoạt động kinh doanh dịch vụ giai đoạn 2015-2019 & phương hướng hoạt động kinh doanh dịch vụ giai đoạn 2020-2025

3.Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh dịch vụ 2019 & phương hướng hoạt động năm 2020

4.Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2019 và phương hướng hoạt động 2020

5.Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019

6.Báo cáo tài chính năm 2019  đã được kiểm toán 

7.Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

8.Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019

9.Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm & tiền lương Trưởng ban kiểm soát chuyên trách 2019 và đề nghị 2020

10.Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

11.Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

12.Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty CPTMDV Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025

13.Thông báo đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty CPTMDV Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025

14.Đơn đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPTMDV Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025

15.Đơn đề cử, ứng cử ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty CPTMDV Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025

16.Sơ yếu lý lịch của người tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CPTMDV Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025

17.Sơ yếu lý lịch của người tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty CPTMDV Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025