Home / Biểu mẫu dành cho cổ đông / Tài liệu đại hội cổ đông 2021

Tài liệu đại hội cổ đông 2021

 1. Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 (tải xuống)
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (tải xuống)
 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động SXKD năm 2020 (tải xuống)
 4. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán (tải xuống)
 5. Tờ trình thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2020 (tải xuống)
 6. Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 (tải xuống)
 7. Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã thực hiện năm 2020 và thù lao đề nghị năm 2021 (tải xuống)
 8. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (tải xuống)
 9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (tải xuống)
 10. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoặt động Công ty (tải xuống)
 11. Dự thảo Nghị quyết Đại hội (tải xuống)