Home / Biểu mẫu dành cho cổ đông / Thông báo số 205/TB-SATRASECO về việc chi cổ tức đợt 3 (đợt cuối) năm 2020

Thông báo số 205/TB-SATRASECO về việc chi cổ tức đợt 3 (đợt cuối) năm 2020

Thông báo 205-TB-SATRASECO ngày 10-12-2021 (01) Thông báo 205-TB-SATRASECO ngày 10-12-2021 (02)

  1. Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng tiền mặt. (Tải xuống)
  2. Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản. (Tải xuống)