Home / Biểu mẫu dành cho cổ đông / CV lấy ý kiến cổ đông v/v thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

CV lấy ý kiến cổ đông v/v thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

công văn 247 (1)

  1. Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT và BKS (Tải về)
  2. Phiếu biểu quyết (Tải về)