Home / Biểu mẫu dành cho cổ đông / Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2017

Mẫu giấy Ủy quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017 (Click để download)