Home / Biểu mẫu dành cho cổ đông / Giấy xác nhận tham dự Đại hội Cổ đông năm 2016

Giấy xác nhận tham dự Đại hội Cổ đông năm 2016

Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội Cổ đông 2016 (Click để download)