Home / Biểu mẫu dành cho cổ đông / Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016

Mẫu giấy Ủy quyền tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên 2016 (Click để download)