Home / Biểu mẫu dành cho cổ đông / Quy chế Đại hội Cổ đông 2016 & Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT

Quy chế Đại hội Cổ đông 2016 & Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT

         Kính gửi đến quý cổ đông dự thảo các quy chế  áp dụng tại Đại hội Cổ đông thường niên 2016:

 

  1. Quy chế Đại hội Cổ đông 2016 (Click để tải văn bản)
  2. Quy chế  bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 (Click để tải văn bản)