Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022

Chương trình dự kiến ĐHĐCĐ 2022. (Tải xuống)Dự thảo Quy chế Đại hội. (Tải xuống)Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. (Tải xuống)Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022. (Tải xuống)Tờ trình ...

Xem thêm

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2022

Đính kèm: 1. Giấy đăng ký tham dự / Ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ 2022; (Tải xuống) 2. Phiếu ý kiến cổ đông (Tải xuống) 3. Phiếu biểu quyết (Tải xuống)

Xem thêm

Tài liệu đại hội cổ đông 2021

Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh – đầu tư năm 2020 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 (tải xuống) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (tải xuống) Báo cáo của Ban kiểm soát về tình ...

Xem thêm