Home / Biểu mẫu dành cho cổ đông / Thông báo về việc Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

Thông báo về việc Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS

thông báo vv đề cử, ứng cử nhan sự dự kiến bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS 1

thông báo vv đề cử, ứng cử nhan sự dự kiến bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS 2

thông báo vv đề cử, ứng cử nhan sự dự kiến bầu bổ sung TV HĐQT và TV BKS 3

Mẫu đơn ứng cử viên (Tải về)

Mẫu Sơ yếu lý lịch (Tải về)