Home / Biểu mẫu dành cho cổ đông / Giấy xác nhận tham dự Đại hội Cổ đông năm 2017

Giấy xác nhận tham dự Đại hội Cổ đông năm 2017

Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội Cổ đông 2017 (Click để download)