Home / Biểu mẫu dành cho cổ đông / Phiếu đóng ý kiến của cổ đông.

Phiếu đóng ý kiến của cổ đông.

Mẫu Phiếu đóng ý kiến của Cổ đông (Click để download)