Home / Biểu mẫu dành cho cổ đông / Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

  1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
  2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016
  3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
  4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
  5. Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp năm 2014
  6. Tờ trình chỉ tiêu kế hoạch năm 2016
  7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015
  8. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và dự kiến năm 2016